Letní tábor Méďa pro děti od 5 - 16 let

Přihláška

Smluvní podmínky

Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR):

Na základě tohoto souhlasu se Vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného dětského tábora. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizaci tábora nezbytné, a v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů. Zaškrtnutím předmětného políčka v elektronické přihlášce udělujete provozovateli tábora, jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v elektronické přihlášce,konkrétně - jméno přihlašovaného dítěte, datum narození přihlašovaného dítěte, bydliště přihlašovaného dítěte, jméno zákonného zástupce dítěte, telefonní a e-mailové spojení na zákonného zástupce dítěte. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní
přípravu a organizační zajištění táborového pobytu, za účelemposkytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem.Osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.Tento souhlas udělujete jako zákonný zástupce (objednatel pobytu) dobrovolně a můžete ho kdykoliv zrušit formou e-mailového oznámení na adresu tabormeda@seznam.cz. Pokud k tomuto zrušení dojde před uskutečněním objednaného pobytu, bude vzhledem k nemožnosti pobyt realizovat postupováno dle platných Smluvních podmínek - bod 5) - Zrušení pobytu objednatelem. Díky tomuto souhlasu vám budeme moci zasílat informace, týkající se našeho tábora. Stejně tak souhlasím s pořizováním fotografií a videí z tábora, a jejich použití jako součást prezentace organizace na webových stránkách tábora www.tabormeda.cz a fb Méďa, ale i pro jiné účely prezentování činnosti organizace.

Zmocňuji tímto provozovatele letního tábora ke zpracování osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a k výše uvedeným účelům.“

Souhlasím, jako osoba pečující o výše uvedené dítě, s poskytnutím zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a to k poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života. Rovněž souhlasím s možností přepravy mého dítěte soukromým vozidlem pořadatelů tábora.

Prohlašuji, že jsem své dítě seznámil/a s táborovým řádem a v případě závažného onemocnění dítěte či vážného porušení táborového řádu (pití alkoholu, kouření, vážný případ šikany, ohrožování sebe sama či ostatních účastníků, útěky atd.) odvezu dítě, po dohodě s vedoucím tábora, na vlastní náklady domů. V případě předčasného ukončení pobytu z jakéhokoliv důvodu (ze zdravotního či pro porušení kázně) jsem srozuměn a souhlasím s tím, že mi nebude vrácen zaplacený poplatek.

Beru na vědomí, že nikdo z vedoucích tábora nenese odpovědnost za případnou ztrátu či poškození věcí. Ve vlastním zájmu nedávejte dětem předměty, na kterých vám záleží (fotoaparáty, mobilní telefony apod.).