Letní tábor Méďa pro děti od 5 - 16 let

Smluvní podmínky


SMLUVNÍ PODMÍNKY
pro dětský rekreační pobyt na letním táboře


1. Smluvní strany

a) Pořadatel pobytu
MÉĎA z.s., se sídlem Oskara Nedbala 713, 541 01 Trutnov, IČ 02996774,
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soud v Hradci Králové sp. zn. L 9101 (dále jen „provozovatel“)

a

b) Zákonný zástupce dítěte (dále jen „objednatel“)


Tyto smluvní podmínky provozovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé na základě smluvního vztahu, uzavřeného mezi provozovatelem a objednatelem, jehož předmětem je dětský rekreační pobyty na letním táboře, určeném pro zdravé děti od 6 do 15 let*, které nevyžadují zvláštní péči a mohou se bez omezení přizpůsobit táborovému režimu.
* V případě výslovného udělení výjimky ze strany provozovatele (formou zaslání e-mailové pozvánky) mohou rodiče přihlásit k pobytu i dítě 16leté, které v době konání pobytu nedosáhne věku 17 let – v tomto případě si však provozovatel vyhrazuje právo na možnost předčasného ukončení pobytu dle čl. 5. bod a.5) těchto Smluvních podmínek. U takto přihlášených dětí zároveň nelze jakkoliv nárokovat společné umístění s kamarádem. Práva a povinnosti mezi objednatelem a provozovatelem, vzniklá ze smluvního vztahu uvedeného výše, se řídí těmito smluvními podmínkami.

2. Přihlášení k pobytu
a) Přihlášení dítěte k pobytu probíhá formou elektronické přihlášky na internetových stránkách www.tabormeďa.cz. Po řádném a pravdivém vyplnění všech povinných položek formuláře elektronické přihlášky objednatelem a jejím elektronickém odeslání vzniká v okamžiku jejího doručení provozovateli předběžná rezervace pobytu s platností do 28. února 2024. V případě hrazení pobytu třetí stranou (zejména zaměstnavatelem objednatele) na základě faktury, vystavené provozovatelem*, má předběžná rezervace platnost do data splatnosti této faktury.
b) K uzavření smluvního vztahu dochází v okamžiku potvrzení předběžné rezervace objednatelem formou uhrazení zálohové částky 3.500 Kč nebo plné ceny pobytu převodem na bankovní účet provozovatele dle instrukcí, které mu provozovatel pro tuto platbu poskytne. V případě hrazení pobytu třetí stranou (zejména zaměstnavatelem objednatele) vzniká smluvní vztah v okamžiku řádného uhrazení faktury, vystavené provozovatelem.
* V případě úhrady zálohovou částkou se doplatek ceny pobytu 3.700 Kč hradí v termínu do konce května 2024.
c) V případě, že předběžná rezervace není ve lhůtě (nebo do termínu splatnosti faktury) potvrzena ze strany objednatele úhradou zálohové platby či plné ceny pobytu na účet provozovatele, vyhrazuje si provozovatel právo předběžnou rezervaci bez náhrady zrušit a nabídnout pobyt jinému zájemci.d) Provozovatel si vyhrazuje právo nepotvrdit (či zrušit) rezervaci pobytu dítěte na základě negativních zkušeností s jeho chováním v předchozích ročnících tábora. V případě úhrady takto nepotvrzeného (či zrušeného) pobytu objednatelem je provozovatel povinen uhrazenou platbu v plné výši poukázat bez zbytečného odkladu zpět na účet objednatele.
e) Provozovatel si vyhrazuje právo akceptovat v jednom termínu maximálně 4 přihlášky od jednoho objednatele.
f) V případě, že objednatel zaplatí provozovateli za tentýž pobyt vícekrát, je povinen tuto skutečnost provozovateli oznámit písemně a doložit ji kopiemi platebních dokladů.Provozovatel vrátí objednateli chybně uhrazenou částku, poníženou o náklady (např.bankovní poplatky), bezhotovostním převodem bez zbytečného odkladu.

3. Rozsah a cena služeb
a) Cena pobytu má charakter ceny smluvní. Plná cena pobytu či zálohová cena dle ceníku se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání platby na účet provozovatele.
b) Cena pobytu zahrnuje ubytování, stravování, pedagogický a zdravotnický dozor všech účastníků tábora dle platných legislativních norem, vztahujících se na dětské hromadné pobytové akce. Z účasti dítěte na táboře nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění a služby. Cena pobytu nezahrnuje úrazové pojištění dítěte.
c) Charakter ubytování odpovídá stáří táborového areálu.
d) Stravování začíná večeří a končí snídaní.
e) Inflační doložka
Objednatel bere na vědomí, že pokud součet hodnot přírůstků spotřebitelských cen k předchozímu měsíci (dále jen „míra inflace“) ode dne objednání pobytu do jeho zahájení překročí 5 %, je provozovatel oprávněn zohlednit tuto skutečnost formou dodatečného navýšení ceny pobytu (dále jen „uplatnění inflační doložky“) v adekvátní výši.

4. Zrušení pobytu objednatelem
a) Objednatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s provozovatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu, a to telefonicky, elektronicky - e-mailem, zaslaným na adresu tabormeda@seznam.cz
b) Za zrušení pobytu objednatelem je považováno i zrušení souhlasu objednatele se zpracováním osobních údajů před ukončením pobytu.
c) V případě zrušení závazné rezervace objednatelem bude provozovatelem účtován storno poplatek v následující výši:
10 % z celkové ceny daného běhu při zrušení závazné rezervace do 30.4.2024
20 % z celkové ceny daného běhu při zrušení závazné rezervace v termínu 1.5. - 15.5.2024
40 % z celkové ceny daného běhu při zrušení závazné rezervace v termínu 16.5. - 31.5.2024
60 % z celkové ceny daného běhu při zrušení závazné rezervace v termínu 1.6. - 30.6.2024

d) Při zajištění vhodného náhradníka objednatelem se storno poplatek neúčtuje. O takové výměně účastníka rekreačního pobytu je objednatel povinen uvědomit provozovatele nejpozději pět dnů před termínem zahájení objednaného pobytu.
e) V případě pozdějšího nástupu dítěte na tábor nemůže objednatel uplatňovat nárok na finanční kompenzaci za neuskutečněnou část pobytu.
f) Při předčasném odjezdu dítěte z tábora dle čl. 4 Smluvních podmínek nemůže objednatel uplatňovat nárok na finanční kompenzaci za neuskutečněnou část pobytu
g) Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 30.9.2024.

5. Zrušení pobytu provozovatelem
a) Provozovatel může zrušit smluvní vztah s objednatelem před zahájením pobytu či v jeho průběhu v následujících případech:
a.1) Pokud dítě vážně narušuje průběh pobytu, a to zejména závažným či opakovaným porušováním Táborového řádu (viz Příloha č. 1 Smluvních podmínek).
a.2) V případě, že dítě nesplňuje zdravotní, věkové, fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře, určeném pro pobyt zdravých dětí, které nevyžadují zvláštní péči a jsou schopny se bez problémů přizpůsobit táborovému režimu.
a.3) V případě poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování přihlášky)
a.4) V případě nedodání kompletní dokumentace objednatelem při zahájení pobytu, tj. objednatelem podepsaný a lékařem potvrzený Dodatek elektronické přihlášky (potvrzení bezinfekčnosti, Souhlas se zpracováním osobních údajů) a kopie průkazky zdravotní pojišťovny dítěte.
a.5) V případě 16letých účastníků pobytu, jimž byla provozovatelem pro účast na táboře poskytnuta výjimka, si provozovatel vyhrazuje právo na předčasné ukončení pobytu, pokud by dítě svým chováním či přístupem jakkoliv negativně ovlivňovalo průběh pobytu, nebo jeho atmosféru. Smluvní strany se shodly, že toto je přitom výhradně na posouzení provozovatelem - objednatel tuto skutečnost akceptuje a výslovně se vzdává možnosti takové rozhodnutí provozovatele jakkoliv rozporovat, zpochybňovat či napadat.
a.6) V případě, kdy orgány státní správy vyhlásí v době před zahájením tábora zvýšená protiepidemická opatření pro oblast, do které spadá trvalé bydliště dítěte.
a.7) V případě nenadálých okolností, které vznikly bez zavinění provozovatele a znemožňují zahájení nebo pokračování konání tábora (tedy v důsledku tzv. vyšší moci).
a.8) V případě, kdy orgány státní správy neumožní konání hromadných dětských zotavovacích akcí (např. kvůli epidemické situaci).
b) V případě zrušení pobytu provozovatelem dle čl. 6 bod a.1) – a.5) Smluvních podmínek nemůže objednatel uplatňovat nárok na finanční kompenzaci za neuskutečněnou část pobytu
c) V případě předčasného ukončení či zrušení pobytu dle čl. 6 bod a.6) a a.7) Smluvních podmínek nemůže objednatel uplatňovat nárok na finanční kompenzaci za neuskutečněnou část pobytu
d) V případě neuskutečnění pobytu dle čl. 6 bod a.8) Smluvních podmínek má objednatel nárok na vrácení uhrazené částky v plné výši.
e) V případě zrušení pobytu provozovatelem dle čl. 6 bod a.1) – a.8) Smluvních podmínek se objednatel zavazuje vyzvednout dítě v místě konání tábora na své náklady, a to nejpozději do 24 hodin od telefonického oznámení provozovatele o zrušení pobytu.
f) Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 30.9.2024.

6. Reklamace služeb
a) V případě, že rozsah nebo kvalita služeb v rámci pobytu neodpovídá Smluvním podmínkám, nebo platným legislativním normám, vztahujícím se na dětské hromadné pobytové akce, vzniká objednateli právo reklamace.
b) Objednatel je povinen případnou reklamaci uplatnit bezodkladně, aby mohla být zjednána okamžitá a účinná náprava v průběhu pobytu. Reklamaci je možno provést osobně, elektronicky (e-mail: tabormeda@seznam.cz), nebo telefonicky (tel. 606480010, 606220164).
c) Provozovatel je na základě oprávněné reklamace povinen zjednat okamžitou a účinnou nápravu bezprostředně po obdržení takové reklamace ze strany objednatele.

7. Další ujednání
a) Objednatel prohlašuje, že jeho dítě bylo očkováno v souladu s platnou legislativou. V opačném případě se objednatel zavazuje uhradit provozovateli veškeré případné finanční postihy, které by v důsledku nedodržení tohoto legislativního požadavku provozovateli vznikly.
b) V případě, že v rámci vstupní zdravotní prohlídky při nástupu na tábor budou u dítěte zjištěny známky akutního onemocnění (včetně výskytu vši dětské, nebo živých či mrtvých hnid), vyhrazuje si provozovatel právo nepřijmout dítě k táborovému pobytu až do plného uzdravení (či účinného odstranění pedikulózy), a to bez možnosti uplatnění jakýchkoliv finančních nároků ze strany objednatele.
c) Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že mobilní telefony, stejně jako „chytré hodinky“, určené k telefonování nejsou na táboře doporučovány a provozovatel za tyto nenese žádnou hmotnou odpovědnost.
d) Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že přechovávání jakýchkoliv léků u dětí je v průběhu pobytu zakázáno – objednatel se zavazuje veškeré léky předat při nástupu na tábor přímo táborovým zdravotníkům.
e) Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že v případě výskytu vážnější zdravotní komplikace (nemoc, úraz) může být k převozu dítěte ke zdravotnímu ošetření k lékaři či do nemocnice použit soukromý automobil, řízený některým ze zdravotníků, nebo členů vedení tábora.
f) Provozovatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektroniku aj.), které dítě svěřilo do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si dítě v průběhu pobytu ponechalo u sebe, nenese provozovatel odpovědnost.
g) Provozovatel negarantuje společné umístění do jednoho oddílu a chatky dle požadavků uvedených v přihlášce nebo emailu, ale bude se v rámci možností snažit toto splnit. Zároveň je ke společnému umístění nezbytné, aby obě děti patřily do stejné věkové skupiny. Společné ubytování je na základě platné legislativní úpravy možné pouze u dětí stejného pohlaví.
h) Dodatečný požadavek na společné umístění dvou dětí (či změnu tohoto požadavku, uvedeného v přihlášce) musí objednatel sdělit provozovateli elektronicky (e-mailem na adresu tabormeda@seznam.cz) nejpozději deset dnů před zahájením pobytu. Na pozdější požadavky tohoto charakteru nebude provozovatelem z technických a organizačních důvodů brán zřetel.
i) Objednatel bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že v rámci provozu tábora probíhá sprchování dětí vždy po oddílech podle předem daného rozpisu, přičemž na oddíl vychází sprchování vždy jednou za 2 – 3 dny. V případě starších dívek v období zvýšených hygienických nároků možnost individuálního sprchování dle potřeby.
j) Objednatel bere na vědomí, že mezi ZAKÁZANÉ VYBAVENÍ vrámci pobytu patří alkohol, drogy, cigarety (včetně elektronických) a nahřívače tabáku (IQOS), doutníky, žvýkací tabák a nikotinové sáčky, veškeré přípravky s psychoaktivními látkami (např. kratom), zbraně (včetně airsoftových), pyrotechnika, časopisy či jiné předměty s erotickou tématikou a dále též notebooky, tablety, ipady a přenosné videopřehrávače, přenosné reproduktory a televizní přijímače.
k) Objednatel bere na vědomí, že z důvodu nevhodnosti pro dětský organismus není v průběhu tábora dětem povolena konzumace nápojů typu birell, radler, cider apod., stejně jako konzumace energetických drinků. Z toho důvodu je vybavování dětí těmito nápoji nežádoucí.
l) Objednatel dává provozovateli souhlas s provedením prohlídky osobních věcí svého dítěte v případě podezření na závažné porušení Táborového řádu (zejména se jedná o podezření z krádeže cizí věci, či držení zakázaného vybavení – viz čl. 8. bod j).
m) Objednatel dává provozovateli souhlas s provedením orientační zkoušky na přítomnost alkoholu či drog v případě, že u jeho dítěte dojde ke vzniknu závažného podezření na zásadní porušení Táborového řádu (užívání škodlivých látek – viz Příloha č. 1, §10).
n) Objednatel bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že v rámci provozu tábora mohou být děti zařazovány do minimálně dvoučlenných nočních hlídek. Tyto hlídky se v nočních hodinách pohybují výhradně v prostoru táborového areálu, maximální doba jedné hlídky je 120 minut. Děti se mohou noční hlídky zúčastnit nejvýše jedenkrát týdně.

o) Objednatel nese odpovědnost za škody, které dítě v době pobytu na táboře úmyslně či z nedbalosti způsobí na vybavení rekreačního zařízení. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se objednatel zavazuje vzniklou škodu uhradit v hotovosti při ukončení pobytu.
p) Z důvodu porušení bezinfekčnosti není v průběhu tábora možno děti navštěvovat - provozovatel tímto vychází vstříc doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR na co nejomezenější kontakt táborového kolektivu s okolím.
q) K ukončení táborového pobytu dítěte může dojít výhradně v doprovodu zákonného zástupce, nebo na základě jím podepsaného písemného souhlasu.
r) Provozovatel doporučuje objednateli uzavření pojištění, kryjícího úraz nebo materiální škodu (např. rozbité brýle) při pobytu dítěte na táboře, a to dle vlastního výběru. Provozovatel má uzavřeno pojištění odpovědnosti, které kryje případné škodní události, vzniklé výhradně jeho zaviněním.

9. Závěrečná ustanovení
a) Objednatel prohlašuje, že je z pozice zákonného zástupce oprávněn jednat za účastníka pobytu (dítě).
b) Zasláním řádně vyplněné elektronické přihlášky a potvrzením rezervace pobytu formou uhrazení zálohové částky či plné ceny pobytu bere objednatel na vědomí a souhlasí se Smluvními podmínkami a Táborovým řádem (viz Příloha č. 1 Smluvních podmínek).
c) Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů svých či svého dítěte v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., a to výlučně pro potřeby aktivit provozovatele.
d) Provozovatel se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednatele či jeho dítěte před nepovolanými osobami.
e) Objednatel souhlasí s případným užitím fotografií či videozáznamů, zachycujících jeho dítě, v rámci propagace tábora a sdružení Méďa z.s..
f) Objednatel bere na vědomí, že pokud dítěti dorazí na tábor jakákoliv zásilka až po skončení jeho pobytu, je v případě zájmu o její předání nutno vyzvednout si ji přímo na táboře. Z důvodu plné časové i organizační vytíženosti v průběhu letních prázdnin nemůže provozovatel zajistit zpětné odesílání takových zásilek.
g) Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto Smluvních podmínek, a to v případě, kdy by to vyžadovala změna či úprava aktuální legislativy pro konání dětských zotavovacích akcí. O takovéto případné změně je provozovatel povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu před zahájením pobytu.
h) Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1.11.2023 do 30.10.2024.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Táborový řád
Příloha č. 1 Smluvních podmínek

ŘÁD LETNÍHO
TÁBORA MÉĎA


§1 Dodržuji a dbám na dodržování tohoto řádu.
§2 Svým chováním a jednáním nedělám ostudu svému oddílu, táboru ani rodičům.
§3 Dodržuji režim dne i jeho program.
§4 Svědomitě a zodpovědně vykonávám nařízení, příkazy a rady svého oddílového vedoucího
nebo instruktora, případně ostatních dospělých pracovníků v táboře.
§5 Ochotně každému rád pomohu, vyhnu se sporům a hádkám.
§6 V táboře nezahazuji odpadky. Dbám na čistotu své chatky a okolí, jakožto celého areálu
tábora.
§7 V nočním klidu, tedy od večerky až do budíčku, jsem ve své chatce. V uvedené době nesmím bezdůvodně opouštět svoji chatku, pouze v nutných případech.
§8 Při nočním klidu se chovám tiše a ohleduplně. Neruším ostatní kamarády, kteří jsou unaveni
a chtějí odpočívat.
§9 V chatkách nesmím používat otevřený oheň (svíce, zápalky, apod.) a žádným způsobem nemanipuluji s elektřinou.
§10 Beru na vědomí, že po celou dobu konání tábora je zakázáno kouřit a požívat a skladovat alkoholické, či jiné návykové látky.
§11 V chatkách nebudu skladovat potraviny.
§12 Mokré věci nedávám do kufru či batohu, suším je na místě k tomu určeném případně za pomoci oddílového vedoucího.
§13 Bez vyzvání pracovníků kuchyně nevstupuji do kuchyně a přilehlých prostor.
§14 Každé vypůjčené nářadí, nástroj či sportovní pomůcku vracím na své místo.
§15 Při práci a hrách dbám na bezpečnost svou i ostatních kamarádů.
§16 Bez souhlasu svého oddílového vedoucího, i když mne o to požádá některý jiný vedoucí, nechodím a neopouštím areál tábora.
§17 Bez dozoru vedoucího nevstupuji k bazénu v areálu tábora.
§18 Každý i drobný úraz či odřeninu si nechám ošetřit u táborového zdravotníka. Také při jiných zdravotních obtížích informuji svého oddílového vedoucího a zdravotníka. O návštěvě zdravotníka informuji oddílového vedoucího co nejdřív.
§19 Na výletě či jiném pohybu mimo tábor jsem neustále se svým oddílem či určenou skupinou, které svévolně neopouštím.
§20 Přírodu neničím, ale chráním, nepřibližuji se ke zvířatům v areálu bez dozoru.
§21 Jsem si vědom, že jako každý účastník tábora se podílím na tom, aby se na táboře líbilo nejen mně, ale i všem ostatním.
§22 Jsem si vědom, že neuposlechnutí těchto pokynů může mít za následek mé vyloučení z tábora bez náhrady.